دسته: خانه و خانواده

دلایل شکرک زدن مربا : 0

دلایل شکرک زدن مربا :

اگر ترشی مربا کم باشد مربا شکرک می زند. اگر شربت مربا به غلظت کافی نرسد نیز مربا شکرک خواهد زد. زمانی که مربا زیاد بجوشد و شربت تبخیر شود مربا شکرک می زند....