دریافت کارت بازرگانی

سه شنبه 23 مرداد 1397

عدم تمدید ثبت طرح صنعتی

نویسنده: zohre zohreh   

مدت حمایت از طرح های صنعتی در قوانین ملی کشورها محدود و متفاوت است و در خیلی از کشورها مدت اعتبار طرح صنعتی از مدت اعتبار اختراع کم تر و محدود به 15 سال است.
بعد از انقضای مدت اعتبار طرح صنعتی و یا در صورتی که مالک نسبت به پرداخت هزینه مربوط به تمدید طرح خودداری کند، ثبت طرح صنعتی تحت شرایطی از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.
در قانون مصوب 1386 ایران بر اساس بند (د) ماده 28 قانون، مدت اعتبار طرح صنعتی پنج سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت آن خواهد بود. این مدت را می توان برای دو دوره پنج ساله متوالی دیگر پس از پرداخت هزینه مربوط تمدید نمود.
پس از انقضاء هر دوره که از پایان دوره شروع می شود، یک مهلت شش ماهه برای پرداخت هزینه تمدید گردیده و همچنین جریمه تاخیر در نظر گرفته خواهد شد.
برای اجرایی کردن ماده یاد شده در فصل سوم آیین نامه مصوب 1387 رئیس قوه قضاییه، مقررات و احکام مشروحی آمده است.
بر اساس ماده 89 آیین نامه، با توجه به بند ( د ) ماده 28 قانون، مالک طرح صنعتی می تواند با پرداخت هزینه مقرر، درخواست تمدید ثبت، ظرف شش ماه قبل از انقضای مدت اعتبار ثبت طرح صنعتی در هر دوره، به عمل خواهد آمد.
با توجه به تبصره ذیل ماده یاد شده، در صورت عدم درخواست تمدید ثبت ظرف مهلت یادشده ، امکان درخواست آن ظرف مهلت 6 ماه پس از پایان اعتبار ثبت طرح صنعتی، با پرداخت جریمه تاخیر طبق جدول هزینه ها وجود دارد ، والا ثبت طرح صنعتی از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.
درخواست تمدید ثبت طرح صنعتی همان طور که در ماده 90 آیین نامه آمده است، در دو نسخه توسط مالک طرح ثبت شده یا نماینده قانونی او تهیه و پس از امضاء و الصاق تصویر نمونه طرح و رسید پرداخت هزینه مربوط، به مرجع ثبت تسلیم می گردد. مرجع ثبت پس از دریافت درخواست تمدید ثبت و ضمائم، آن را در دفتر مربوط وارد کرده و بر روی هر یک از نسخ درخواست، تاریخ دریافت و شماره آن را قید و نسخه دوم آن را که دارای همان مشخصات نسخه اصلی است، بعد از امضاء و مهر به عنوان رسید به درخواست کننده مسترد خواهد کرد.
بر اساس ماده 91 آیین نامه، در درخواست تمدید ثبت طرح صنعتی نکات ذیل باید وجود داشته باشد :
1- شماره و تاریخ ثبت اظهارنامه و طرح صنعتی که تمدید آن مورد درخواست است ؛
2-  طبقه یا طبقات کالاهای موضوع طرح صنعتی ؛
3- اسم و آخرین نشانی کامل مالک طرح صنعتی ثبت شده یا نماینده قانونی وی، در صورتی که درخواست توسط نماینده به عمل آید .
مدارک مثبت هویت متقاضی، رسید مربوط به پرداخت هزینه تمدید، حداقل شش نمونه از طرح و مدارک نماینده قانونی، در صورتی که درخواست توسط نماینده به عمل آید، باید به همراه درخواست تمدید ارائه شود.
تمدید ثبت ، همان طور که در ماده 92 آیین نامه آمده است، دنباله ثبت اصلی، در دفتر ثبت طرح به عمل خواهد آمد و پس از انتشار آگهی مربوط، گواهینامه تمدید ثبت طبق فرم صادر و تسلیم مالک طرح یا نماینده قانونی وی خواهد شد. گواهینامه طرح شامل مندرجات گواهینامه اصلی، یا انجام تغییرات لازم، و نیز مدت اعتبار طرح صنعتی و تاریخ انقضای آن خواهد بود.
بر اساس تبصره (1) ماده فوق، در موقع تمدید ثبت، مرجع ثبت مکلف است طبقه محصولات را مطابق با جدید ترین ویرایش طبقه بندی بین المللی در دفتر ثبت گواهینامه تمدید ثبت طرح صنعتی را بر اساس آن تصحیح نماید. هزینه تغییر طبقات ناشی از اعمال ویرایش جدید طبقه بندی بین المللی و هزینه انتشار آگهی مربوط در روزنامه رسمی به عهده مالک طرح خواهد بود.
با توجه به تبصره 2 ماده فوق، تمدید ثبت طرح صنعتی نمی تواند هیچ تغییری در آخرین شکل ثبت آن به وجود آورد. در غیر این صورت، مقررات تغییر طرح صنعتی موضوع ماده 93 این آیین نامه قابل اعمال خواهد بود.
با توجه به مراتب فوق نکات ذیل قابل ذکر به نظر می رسد :
1- مدت اعتبار اولیه طرح پنج سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه است. بنابراین اگر بعد از انقضای مدت اولیه، مالک طرح با پرداخت هزینه ثبت طرح مبادرت به تمدید آن ننماید در این صورت ثبت طرح صنعتی از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.
2- ساقط شدن اعتبار ثبت طرح صنعتی در فرضی که مالک نسبت به تمدید آن اقدام نکند قطعی است و چنانچه مالک طرح علیرغم انقضای مدت اولیه کما فی السابق از طرح استفاده کند این امر تاثیری در بی اعتباری ثبت طرح صنعتی نخواهد داشت.
3- مالک طرح ظرف شش ماه قبل از انقضای مدت اعتبار ثبت طرح صنعتی می تواند با پرداخت هزینه تمدید نسبت به تمدید ثبت طرح اقدام کند. در صورتی که در ظرف مهلت یادشده مالک موفق به تمدید اعتبار ثبت طرح صنعتی نشود، یک مهلت ارفاقی شش ماهه که ابتدای آن پایان اعتبار ثبت طرح صنعتی است، به وی داده خواهد شد به شرط اینکه جریمه تاخیر را پرداخت کند. خلاصه اینکه مالک ظرف مهلت 6 ماه پس از پایان اعتبار ثبت طرح صنعتی می تواند با پرداخت جریمه تاخیر نسبت به تمدید اعتبار طرح اقدام کند.
4- با توجه به جدول هزینه ها، هزینه تمدید ثبت و جریمه تاخیر متفاوت خواهد بود. با توجه به جدول یادشده، حق ثبت تمدید به ازاء یک طبقه برای پنج سال دوم برای اشخاص حقیقی 900.000 ریال و برای اشخاص حقوقی 2.700.000 ریال خواهد بود.
5- حق ثبت تمدید هر طبقه اضافی برای پنج سال دوم برای شخص حقیقی 200.000 ریال و برای اشخاص حقوقی 600.000 ریال است.
حق ثبت تمدید به ازاء یک طبقه برای پنج سال سوم برای اشخاص حقیقی 450.000 ریال و برای اشخاص حقوقی 1.350.000 ریال است.
جریمه تاخیر در تمدید ثبت دوره پنج ساله دوم برای اشخاص حقیقی 200.000 ریال و برای اشخاص حقوقی 600.000 ریال است.
جریمه تاخیر در تمدید ثبت دوره پنج ساله سوم برای اشخاص حقیقی 100.00 ریال و برای اشخاص حقوقی 300.000 ریال است.
6- تمدید اعتبار ثبت طرح صنعتی نیاز به تقدیم درخواست دارد و دنباله ثبت اصلی، در دفتر ثبت طرح ثبت و آگهی می شود.
7- مالک طرح صنعتی نمی تواند در قالب درخواست تمدید اعتبار ثبت طرح صنعتی، تغییری در شکل طرح بدهد. چنانچه مالک در قالب درخواست تمدید طرح مبادرت به تغییر در شکل آن نماید در این صورت باید مقررات مربوط به تغییر را اعمال نماید و حتی ممکن است مجبور شود که اظهارنامه جدیدی را در رابطه با طرح صنعتی تغییر شکل داده تسلیم اداره مالکیت صنعتی نماید.

    انقضای مدت اعتبار طرح صنعتی

حقوق انحصاری که قانونگذار برای ثبت طرح صنعتی در نظر گرفته است مقید به زمان است. این مدت با توجه به قوانین ملی کشورها متفاوت است. در ایران با توجه به بند د ماده 28 قانون مصوب 1386، مدت اعتبار طرح صنعتی پنج سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت آن خواهد بود. این مدت را می توان برای دو دوره پنج ساله متوالی دیگر پس از پرداخت هزینه مربوط تمدید نمود. پس از انقضاء هر دوره که از پایان دوره شروع می شود، یک مهلت 6 ماهه برای پرداخت هزینه تمدید گردیده و همچنین جریمه تاخیر در نظر گرفته خواهد شد.
با توجه به مراتب فوق بر اساس قانون ایران حداکثر مدت حمایت از طرح صنعتی 15 سال است و پس از انقضای مدت 15 سال، دیگر از طرح صنعتی صبت شده حمایت به عمل نخواهد آمد.
خلاصه اینکه یکی از موارد زوال حقوق انحصاری ناشی از ثبت طرح صنعتی، انقضای مدت حمایت 15 ساله است. 

نظرات() 
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic